Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Współpraca 2021

Informacja o wynikach wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji w piątym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku

05.10.2021 r.

Informacja o wynikach wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji w piątym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

 Zadanie: podtrzymanie kultury lokalnej poprzez jej promowanie wśród lokalnej społeczności

 Burmistrza Łochowa informuje o zatwierdzeniu podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w piątym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku.

 

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 97/2021 Burmistrza Łochowa z dnia 6 września 2021 r. konkurs wpłynęły 3 oferty złożone przez:

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Łosiewicach „Walentynki”

Łosiewice 61,

07-132 Łosiewice

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Pogorzelcu „Malwinki”

ul. Strażacka 1, Pogorzelec

07-130Łochów

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Matałach

Matały 41

07-130 Łochów

 Po zapoznaniu się z   ww. ofertami oraz opinią Komisji Konkursowej do opiniowania ofert, przyznano środki w następującej wysokości:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Łosiewicach „Walentynki” tytuł zadania publicznego: Warsztaty kulinarne jako promocja podtrzymująca tradycje lokalne” przyznana kwota 3100,00 zł
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Pogorzelcu „Malwinki” tytuł zadania publicznego: „Malwinkowe Koło – czyli pierniki na wesoło” przyznana kwota 2988,00 zł
 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Matałach tytuł zadania publicznego: „Dzień  Ziemniaka”  przyznana kwota 3112 zł

 

 Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

 


Informacja o wynikach wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji w czwartym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku

Informacja

 

o wynikach wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji w czwartym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku z zakresu działalności społecznej:

Zadanie organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań
o charakterze aktywizującym i integracyjnym oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

Burmistrza Łochowa informuje o zatwierdzeniu podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w czwartym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku.

 

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 88/2021 Burmistrza Łochowa z dnia 11 sierpnia  2021 r. konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez:

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „JACY ?TACY?”

ul. Zaciszna 8

07-132 Ostrówek

 

Po zapoznaniu się z ofertą oraz opinią Komisji Konkursowej do opiniowania ofert, przyznano środki w następującej wysokości:

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „JACY ?TACY?”

tytuł zadania publicznego: „W grupie siła – grupa wsparcia osób niepełnosprawnych
z terenu Gminy Łochów” 10 000,00 zł

 

 

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski


OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W PIĄTYM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R.

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020  r.,  poz.  1057 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” Burmistrz Łochowa zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert złożonych w piątym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

 

Zadanie: podtrzymanie kultury lokalnej poprzez jej promowanie wśród lokalnej społeczności.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 1.  Członkami Komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/ podmiotów, działających na terenie Gminy Łochów o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy spełniający następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w wyżej wymienionym konkursie ofert;

3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

 1. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych, złożonych w ramach trzeciego otwartego konkursu ofert.
 2. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie od dnia 08.09.2021 r. do dnia  16.09.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów
   w Biurze Obsługi Mieszkańca –  decyduje data wpływu do Urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w piątym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku”.  Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji konkursowej oceny ofert realizacji zadań publicznych stanowi załącznik do ogłoszenia.
 4. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Burmistrzowi Łochowa.
 5.  Burmistrz Łochowa dokona wyboru kandydatów na członków Komisji konkursowej.

 

Z up. Burmistrza

Małgorzata Łotarska

Z- ca Burmistrza

 

Załącznik do pobrania:

Formularz zgłoszenia do komisji


Ogłoszenie piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 97/2021 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

http://bip.gminalochow.pl/artykul/224/4019/ogloszenie-piatego-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2021-roku

06.09.2021
więcej

ZARZĄDZENIE NR 96/2021

ZARZĄDZENIE NR 96/2021

BURMISTRZA ŁOCHOWA
z dnia 2 września 2021 r.


w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w czwartym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) w związku z § 12 ust. 1 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Łochowie nr XXX/204/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok zarządzam, co następuje:


§ 1.


Powołuję Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym zarządzeniem nr 88/2021 Burmistrza Łochowa z dnia 11 sierpnia 2021 r. na realizację zadania publicznego z zakresu działalności społecznej:
Zadanie 1 organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.


§ 2.


W skład Komisji konkursowej wchodzą:
1) Anna Makowiecka - Przewodnicząca Komisji;
2) Angelika Pasek-Gilarska - Z-ca Przewodniczącej Komisji
3) Elżbieta Pietrzak – Członek komisji;
4) Ewelina Renik - Członek Komisji;
5) Maria Komuda - Członek Komisji.


§ 3.


Wykonanie zarządzenia polecam Sekretarzowi Gminy Łochów


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski


OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020  r.,  poz.  1057 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” Burmistrz Łochowa zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu działalności społecznej:

Zadanie 1 organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 2.  Członkami Komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/ podmiotów, działających na terenie Gminy Łochów o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy spełniający następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w wyżej wymienionym konkursie ofert;

3)nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

 1. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych, złożonych w ramach trzeciego otwartego konkursu ofert.
 2. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie od dnia 17.08.2021 r. do dnia  24.08.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów  w Biurze Obsługi Mieszkańca –  decyduje data wpływu do Urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w czwartym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku”.  Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji konkursowej oceny ofert realizacji zadań publicznych stanowi załącznik do ogłoszenia.
 4. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Burmistrzowi Łochowa.
 5.  Burmistrz Łochowa dokona wyboru kandydatów na członków Komisji konkursowej.

 

formularz zgłoszenia do komisj

 

Z up. Burmistrza
Małgorzata Łotarska
Z- ca Burmistrza

ogłoszenie czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

http://bip.gminalochow.pl/artykul/224/3995/ogloszenie-czwartego-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2021-roku

12.08.2021
więcej

Informacja o wynikach wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji w trzecim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku

http://bip.gminalochow.pl/artykul/224/3880/informacja-o-wynikach-wyboru-oferty-oraz-wysokosc-przyznanej-dotacji-w-trzecim-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-lochow-w-2021-roku

16.06.2021
więcej

Powołanie Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w trzecim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 59/2021 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w trzecim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

http://bip.gminalochow.pl/artykul/224/3873/zarzadzenie-nr-59-2021

10.06.2021
więcej

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w trzecim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020  r.,  poz.  1057) zwanej dalej „Ustawą” Burmistrz Łochowa zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ...
21.05.2021
więcej

Informacja o wynikach wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku

Informacja o wynikach wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Zadanie 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Zadanie 2 Organizowanie działalności sportowej wśród młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień.

 

11.05.2021
więcej

ZARZĄDZENIE NR 44/2021 BURMISTRZA ŁOCHOWA

ZARZĄDZENIE NR 44/2021 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

 

 

więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W DRUGIM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁOCHÓW w 2021 roku z dnia 13.04.2021 r.

 Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020  r.,  poz.  1057) zwanej dalej „Ustawą” Burmistrz Łochowa zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

13.04.2021
więcej

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2021 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
12.04.2021
więcej

Informacja o wynikach wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku

Burmistrza Łochowa informuje o zatwierdzeniu podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs dwóch oferentów złożyło 2 oferty na realizację zadania z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

Zadanie: podtrzymanie kultury lokalnej poprzez jej promowanie wśród lokalnej społeczności.

 

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Gwizdałach „Wysokie Obroty”, tytuł zadania publicznego: Promocja i kultywowanie tradycji KGW poprzez zakup strojów ludowych z wnioskowaną kwotą 3680,00 zł
 2. Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „NDM” Nowy Dwór Mazowiecki, tytuł zadania publicznego: „NASZE ZABYTKI INACZEJ!” z wnioskowaną kwotą 1000,00 zł

 

Po zapoznaniu się z ofertami oraz opinią Komisji Konkursowej do opiniowania ofert przyznano środki na dofinansowanie dla Koło Gospodyń Wiejskich w Gwizdałach „Wysokie Obroty”, tytuł zadania publicznego: Promocja i kultywowanie tradycji KGW poprzez zakup strojów ludowych z na kwotę 3680,00 zł

 

Oferta Stowarzyszenia „NDM” Nowy Dwór Mazowiecki, tytuł zadania publicznego: „NASZE ZABYTKI INACZEJ!” z wnioskowaną kwotą 900,00 zł została odrzucona.


Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 26/2021 Burmistrza Łochowa z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

 

więcej

Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

 

więcej

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 15/2021 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 23 lutego 2021 r.  w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

23.02.2021
więcej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w pierwszym otwartym kokursie ofert na realizację zdadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku

 

23.02.2021
więcej


Konsultacje Rocznego Programu współpracy z NGO na 2021 rok

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Łochowa.
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Łochów, na temat projektu Rocznego programu współpracy ...

06.10.2020
więcej

UCHWAŁA NR XXX/204/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

UCHWAŁA NR XXX/204/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE


z dnia 28 października 2020 r.


w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok