Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.


ostatnai modyfikacja: 12.04.2021
dodane: 12.04.2021
ZARZĄDZENIE NR 36/2021
BURMISTRZA ŁOCHOWA
z dnia 9 kwietnia 2021 r.


w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) w związku z Uchwałą Nr XXX/204/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, zarządzam co następuje:

§ 1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
1) Zadanie nr 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
2) Zadanie nr 2 Organizowanie działalności sportowej wśród młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem
profilaktyki uzależnień.

§ 2.

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Treść ogłoszenia stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie;
2) na stronie internetowej Gminy Łochów;
3) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi referatu USC.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa
Robert Mirosław Gołaszewski
 
 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości