Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Współpraca 2022

Roczny Proogram Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na 2022 rok

plik do pobrania

Uchwała Nr XLIV/301/2021


Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

WPROWADZENIE

1. Do konsultacji skierowano projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok - akt prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łochów.

2. Burmistrz Łochowa Zarządzeniem nr 112/2020 z dnia 19 października 2021 r. zarządził rozpoczęcie konsultacji i określił przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH W RAMACH KONSULTACJI WRAZ Z OMÓWIENIEM ZASTOSOWANYCH NARZĘDZI KONSULTACYJNYCH  

1.  Przedmiotowe konsultacje z organizacjami pozarządowymi prowadzone były w następujących formach:

1)    Zbierania pisemnych/elektronicznych uwag organizacji pozarządowych
 i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Gminy Łochów.

2)    Konsultacje zostały przeprowadzone w następującym terminie: od 20 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r.

2. Projekt dokumentu oraz formularz uwag do programu umieszczono:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.gminalochow.pl/

2)    na stronie internetowej Gminy: http://www.gminalochow.pl/

3)    na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie.

3. Uwagi do dokumentu można było przekazać:

1)    W formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łochowie, al. Pokoju 75,
 07-130 Łochów;

2)    elektronicznie na adres e-mail: a.makowiecka@gminalochow.pl;

3)    osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie.

INFORMACJE O ZEBRANYCH OPINIACH I REKOMENDACJACH

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok nie zgłoszono  uwag i opinii.
 

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewsk

 

 

 

Plik do pobrania

Raport


ZARZĄDZENIE NR 112/2021 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 19 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 112/2021

BURMISTRZA ŁOCHOWA
z dnia 19 października 2021 r.


w sprawie rozpoczęcia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), § 5 ust. 1 w związku z § 4 pkt 2 uchwały nr XXV/158/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:


§ 1.


1. Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
2. Projekt o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z informacją o konsultacjach zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie.


§ 2.


Konsultacje prowadzone będą od 20 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r.
§ 3.


Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego wyrażenia opinii i złożeniu uwag do projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zamieszczonego na stronie BIP urzędu, i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie:


1) uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie od 20 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, elektronicznie na adres e-mail: a.makowiecka@gminalochow.pl, osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie;
2) uwagi należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 4.


Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające swoją siedzibę oraz prowadzące działalność na terenie Gminy Łochów.§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


z up. Burmistrza Łochowa

Z-ca Burmistrza Małgorzata Łotarska

 

Plik do pobrania:

Zarządzenie nr 112/2021