Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Współpraca 2015

Sprawozdanie z rocznego programu współpracy za 2015 rok.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁOCHÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2015 ROK

 

składane na podstawie art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz.1536 j.t. z późn. zm.) ,

 

Roczny Program Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2015 rok został uchwalony uchwałą nr XLIX/393/2014 Rady Miejskiej w Łochowie w dniu 30 października 2014 r.

 

Celem programu było nawiązanie współpracy pomiędzy środowiskiem lokalnym a samorządem poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi tak aby wspierać organizacje pozarządowe w realizacji celów społecznych Gminy Łochów.

 

Pula środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Łochów  na realizację zadań publicznych w 2015 r. z przeznaczeniem do rozdysponowania w konkursach wynosiła 30 000,00 zł.

W wyniku ogłoszonych konkursów dofinansowano 4organizacje pozarządowych, podpisano 5 umów na ogólną kwotę 30 000,00 zł. Adresatami zadań realizowanych we współpracy z Gminą byli mieszkańcy Gminy Łochów.

 

Program roczny był realizowany poprzez ogłoszenie konkursów:

 

  1. Z zakresu Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom

Konkurs ogłoszono na podstawie zarządzenia Nr 37/2015 Burmistrza Łochowa z dnia 14 maja 2015 r.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę 19 100 zł.

Termin składania ofert określono na 8 czerwca 2015 r.

 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 oferty:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie Fabrycznym na realizację zadania pn. „Obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych” z wnioskowaną dotacją 10 000,00 zł;

- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na realizację zadania pn.„Lato z Caritas” z wnioskowaną kwotą 5 880,00 zł;

- Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na realizację zadania pn. „Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie ferii letnich” z wnioskowaną kwotą 19 100,00 zł.

Na podstawie rekomendacji wystawionych przez komisję konkursową przyznano dotację  3 podmiotom w łącznej kwocie 22 500,00 zł z czego 3 400,00 zł to zwiększenie puli środków.

 

  1. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Konkurs ogłoszono na podstawie zarządzenia Nr 45/2015 Burmistrza Łochowa z dnia 16 czerwca 2015 r.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę 2 500,00 zł.

Termin składania ofert określono na 8 lipca 2015 r.

 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęła 1 oferta:

-Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Wsi Łosiewice na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zorganizowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki” z wnioskowaną dotacją 2 500,00 zł;

Na podstawie rekomendacji wystawionych przez komisję konkursową przyznano dotację  1 podmiotowi w łącznej kwocie 2 500,00 zł

 

  1. W trybie pozakonkursowym oferty złożyły następujące organizacje:

- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na realizację zadania pn.„Bezalkoholowy Piknik Rodzinny – Anioły w Łochowie” z wnioskowaną kwotą 5 000,00 zł;

Przyznano dotację w wysokości  5 000,00 zł

 

  1. Ponadto w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina prowadziła działania pozafinansowe poprzez:

- udostępnianie budynków i obiektów gminnych na potrzeby działalności statutowej tych organizacji;

- wzajemnego informowanie się o planowanych kierunkach działalności;

- pomocy organizacjom ubiegającym się o środki ze źródeł zewnętrznych - innych niż gminne;

- umożliwiania umieszczania informacji i ogłoszeń dotyczących swojej działalności na stronie internetowej gminy.

 

Opracował:

Mariusz Dybka - Pełnomocnik Burmistrza Łochowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

 

Zatwierdził:

Burmistrz Łochowa 

/-/ Robert GołaszewskiZamieszczenie oferty realizacji zadania publicznego

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118)  przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej dotyczącą realizacji na terenie Gminy Łochów projektu "Bezalkoholowy Piknik Rodzinny – Anioły w Łochowie", zamieszczam do publicznej wiadomości treść projektu.

Jednocześnie informuję, iż każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Łochów oraz od wywieszenia oferty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie może zgłaszać uwagi dotyczące oferty. 

10.06.2015
więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Łochowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych, z zakresu Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom oraz zaprasza do składania ofert (letni wypoczynek dzieci i młodzieży).

14.05.2015
więcej

Roczny Program Współpracy

Roczny Program Współpracy Gminy Łochów

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

 

Program Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi tworzony jest na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako ustawa). Program jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na stronie internetowej www.gminalochow.pl w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Jest to roczny program przyjęty przez Radę Miejską w  Łochowie w formie uchwały jako dokument określający zasady regulujące współpracę Gminy Łochów z sektorem pozarządowym.

Gmina Łochów współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Łochów, w zakresie swoich wyznaczonych zadań.  Na terenie Gminy Łochów funkcjonuje około 30 organizacji pozarządowych. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Łochów, które zaspakajają ich ważne potrzeby.

Program przedstawia jasne i rzetelne rozwiązania współpracy pomiędzy organizacjami a jednostką samorządu terytorialnego, co wpływa na szerzenie demokracji lokalnej, a także pobudza do działania na rzecz dalszego rozwoju Gminy Łochów.

Celem głównym programu jest nawiązanie współpracy pomiędzy środowiskiem lokalnym a samorządem poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi tak aby wspierać organizacje pozarządowe  w realizacji celów społecznych Gminy Łochów.

 

dokumenty do pobrania:

Uchwała Rady Miejskiej w Łochowie

Roczny Program Współpracy