Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Turystyka

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca na lata 2016-2022

Gmina Łochów przedstawia do konsultacji społecznych dokument pod nazwą: „Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca na lata 2016-2022” i zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Łochów o wnoszenie uwag do dokumentu.

02.12.2015
więcej

Rodzaje turystyki w gminie Łochów

Gmina Łochów charakteryzuje się głównie turystyką pieszą i rowerową ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe NPK. Teren ten dzięki minimalnej ingerencji człowieka jest w stanie zbliżonym do naturalnego, co jest rzadkością w skali europejskiej. Niepowtarzalnym walorem parku jest szeroka dolina Bugu z tarasami, rozległymi starorzeczami, wydmami, piasczystymi plażami i urwistymi skarpami. Poza doliną rozciągają się łęgi, olsy i bory sosnowe oraz rzeka Liwiec, cieki polodowcowe jak Ugoszcz, Dzięciołka oraz wyniesienia wydmowe, pagórki kemowe i wzgórza morenowe.

 

więcej

Szlak przyrodniczy. Czaplowizna

Czaplowizna! Tu silniej bije serce przyrodnika

Ach! Cóż to za miejsce dla interesujących się przyrodą i krajo­znawstwem!... Niby wszędzie jest stąd blisko, bo do kolei cztery kilometry przez las, do autobusu dwa zaledwie i niespełna trzy­kilometrowa droga leśna oddziela Czaplowiznę od Krupińskiego. A jednak jest coś w tej wiosce takiego, że ma się uczucie wiel­kiego oddalenia od świata. Czaplowizna oficjalnie nie jest zresztą nawet wioską, lecz tylko przysiółkiem pobliskiej Szynkarzyzny, położonym na obu brzegach wąskiej strugi Dzięciołek. Przez miejscowych zwana Czaplą, otoczona jest lasami i mokradłami, które ukrywają niejedną przyrodniczą niespodziankę. Czy nazwę zawdzięcza pierwszemu osadnikowi o przezwisku Czapla, czy gniazdującym tu dawniej czaplom — nie wiadomo.

 

więcej

Gminna Ewidencja Zabytków miasta i gminy Łochów

Gminna Ewidencja Zabytków miasta i gminy Łochów / MIEJSCA PAMIĘCI / ARCHEOLOGIA

 

więcej

Między Bugiem a Narwią

CZYM JEST SIEĆ EKOTURYSTYCZNA MIĘDZY BUGIEM A NARWIĄ?

Sieć – to grupa przedsiębiorców ściśle współpracujących ze sobą w zakresie oferowanych usług i standardów.
Nasza sieć powstała w 2010 r. jako wynik projektu prowadzonego przez Społeczny Instytut Ekologiczny (www.sie.org.pl), który zaprosił do współpracy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem ekoturystyki na obszarze „Między Bugiem a Narwią”. W wyniku wspólnej pracy zawiązała się grupa właścicieli agroturystyki, rolników, artystów, rzemieślników, działaczy społecznych, przewodników promujących pod wspólną marką oferowane usługi dla turystów.

 

więcej


Określenie walorów turystycznych

Staraniem ludzi wrażliwych na piękno ojczystego krajobrazu utworzono w dolnym biegu rzeki Nadbużański Park Krajobrazowy, w granicach, którego znajduje się -  oprócz 85 km. odcinka Bugu - fragment dolnej Narwi i Liwca oraz duże obszary leśne Puszczy Białej, Borów Łochowskich i Lasów Ceranowskich.

 

więcej

OGÓLNA WALORYZACJA PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWA

Gmina Łochów jest zróżnicowana pod względem wartości przyrodniczych jej poszczególnych fragmentów. W celu ich określenia, a tym samym dokonania w miarę obiektywnej oceny zarówno w granicach gminy jak i porównania z innymi obszarami (gminami), przeprowadzono waloryzację przyrodniczo krajobrazową w oparciu o wyniki prac terenowych i kameralnych zawartych w niniejszej dokumentacji.

 

więcej

OBSZARY O RANDZE MIĘDZYNARODOWEJ

Wyróżniono jeden obszar o randze międzynarodowej położony w północnej części gminy i obejmujący fragment doliny Bugu o długości około 6,5 km i zróżnicowanej szerokości - od 3 km w okolicy Brzuzy do około 600 m koło Szumina.

 

więcej

OBSZARY O RANDZE KRAJOWEJ

Obejmuje duży kompleks leśny położony w północno-zachodniej części gminy i powierzchni 26,8 km2. Na jego  obszarze znajduje się projektowany rezerwat przyrody Las Parowy. Teren ten w całości położony jest  w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

 

więcej

OBSZARY O RANDZE REGIONALNEJ

Wytypowano trzy obszary należące do tej kategorii, w tym dwa obejmujące rzekę Liwiec i jego dolinę. 

1. Duży obszar położony w północno-wschodniej części gminy i liczący 31 km2 i obejmuje duży kompleks leśny, bardziej rozczłonkowany od wyżej opisanego. Obszar ten w całości znajduje się w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

 

więcej

OBSZARY O RANDZE LOKALNEJ

Wytypowano dwa obszary o randze lokalnej położone w południowo-wschodniej części gminy.

1. Teren położony między Ostrówkiem, Majdanem, Baczkami i Łochowem. Obejmuje niewielkie i rozdrobnione kompleksy leśne oraz dwa jeziorka bogate pod względem faunistycznym i florystycznym. Jedno z nich - w pobliżu Łochowa - zaprojektowano do objęcia ochroną rezerwatową.

 

więcej