Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

AGROTURYSTYKA

Agroturystyka - ewidencja obiektów

Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Łochów.

 

więcej

Obowiązek wpisu gospodarstw agroturystycznych do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

Obowiązek wpisu gospodarstw agroturystycznych do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

Osoby, będące właścicielami obiektów świadczących usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).

Ewidencję obiektów hotelarskich, o których mowa w art. 36 Ustawy o usługach turystycznych prowadzi Marszałek właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu.

Dany obiekt nie może widnieć w dwóch ewidencjach jednocześnie!

Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.


Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska.

Wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie może/mogą dokonać TYLKO osoba/osoby posiadająca/e status rolnika lub przedsiębiorcy.

W myśl ustawy o usługach turystycznych, agroturystykę zaliczamy do innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie. Terminem „inne obiekty hotelarskie" określa się wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc przeznaczonych na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Obiekty te muszą spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych.

Warto pamiętać, że świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca w gospodarstwach rolnych maksymalnie przez 1 rok. Zatem przypominamy w szczególności rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne o obowiązku dokonania zgłoszenia!

Brak wpisu do ewidencji stanowi wykroczenie.

Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie ma nic wspólnego i nie jest tożsama z ewidencją działalności gospodarczej.

 

 

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE,

OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM

(nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.  w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

1. Sprawę załatwia:

Alina Grądzka, tel. 25 64 37 814, Urząd Miejski w Łochowie pokój nr 221.

e-mail: promocja@lochow.pl

2. Dokumenty od wnioskodawcy:

Zgłoszenie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (tj. nie jest hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym).

Załączniki:


1.Karta informacyjna obiektu

2. Wykaz minimalnych wymagań obiektu

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagana jest:
- kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny

- kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku osób posiadających status rolnika wymagany jest dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (np. nakaz płatniczy, umowa zakupu, dzierżawy)

Każda osoba dokonująca wpisu do ewidencji musi posiadać numer NIP.

Informacje na temat opłat:

- wpis do ewidencji nie podlega opłatom

- wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji - 17zł

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskim w Łochowie

Forma załatwienia:

Wpis do ewidencji


Przewidywany termin załatwienia:

Do 14 dni od daty otrzymania wniosku


Uwagi
1. Na terenie Gminy Łochów ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) prowadzi Burmistrz Łochowa.

2.  Dokumentację należy złożyć: w Biurze Obsługi Mieszkańca, parter Urzędu Miejskiego w Łochowie, Al. Łochowska 75, 07-170 Łochów

lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany powyżej.

3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Miejskiego w Łochowie o następujących zmianach:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
  • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

W przypadku zaistnienia w/w zmian właściciel obiektu jest zobowiązany do poinformowania organu prowadzącego ewidencję w formie pisemnej lub poprzez wypełnienie nowego zgłoszenia z adnotacją, że jest to zmiana.

 

Organ prowadzący ewidencję ma prawo do wykreślenia obiektu samodzielnie, gdy:

- posiada przesłanki, że właściciel od min. 1 roku nie prowadzi dziłalności

- przedsiębiorca zawiesi swoją działalność gospodarczą na dłużej niż 1 rok (na podstawie danych CEIDG)

- spółka zostanie zlikwidowana

- zostanie stwierdzony zgon właściciela (w przypadku, jeśli następcy tej osoby chcieliby prowadzic tożsamą działalność, są zobowiązani dokonać zgłoszenia ponownie)

- obiekt przestanie spełniać wymagania pożarowe i sanitarne

 

Do pobrania:

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - formularz

Karta informacyjna obiektu

Wykaz minimalnych wymagań obiektu

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług agroturystycznych