Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Plany Strategiczne Gminy Łochów

Strategia Rozwoju Gminy Łochów

„Strategia Rozwoju Gminy Łochów na lata 2016-2022 z perspektywą do 2027” jest dokumentem planistycznym, którego głównym celem jest wyznaczenie kierunków działań mających wpływ na zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy w najbliższych latach. Strategia Rozwoju Gminy Łochów jest dokumentem wpisującym się w proces strategicznego myślenia o rozwoju. Jest komplementarny z innymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi rozwoju kraju i regionu. Planowanie rozwoju gminy wpisuje się w nowe, zintegrowane podejście do polityki rozwojowej całego kraju. Polega ono na podchodzeniu do kwestii wyzwań w perspektywie długo i średniookresowej. Strategia określa wizję Gminy Łochów która jest obrazem przyszłości, którą jej mieszkańcy chcą wykreować.

 

 Strategia Rozwoju Gminy Łochów


Strategia Rozwoju Turystyki

„Strategia Rozwoju Turystyki Doliny Liwca na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku” jest dokumentem planistycznym, którego głównym celem jest podniesienie znaczenia obszaru, jako atrakcyjnego obszaru recepcji turystycznej oraz osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Strategia jest opracowana dla obszaru funkcjonalnego, w którego skład wchodzą dwie gminy Łochów i Jadów. Dokument wynika z nowych wyzwań związanych
z zarządzaniem rozwojem gmin. Dotyczą one  pojęcia obszaru funkcjonalnego i współpracy pomiędzy samorządami różnego szczebla. 

Strategia jest długofalowym scenariuszem działań pozwalającym na wdrożenie zaproponowanej koncepcji rozwoju gospodarki turystycznej w obu gminach

 

Strategia Rozwoju Turystyki - część I dignostyczna

Strategia Rozwoju Turystyki - część II rozwojowa

 

więcej