Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Usuwanie drzew i krzewów

ZGŁOSZENIE wycinki drzew

 

Właściciel (osoba fizyczna) usuwając drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej dokonuje zgłoszenia.

Zgłoszenie jest wymagane, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Zgłoszenie musi zawierać:

a) imię i  nazwisko wnioskodawcy,

b) oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo,

c) rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 

W zgłoszeniu należy także podać ilość oraz w miarę możliwości gatunek drzew, które są planowane do wycięcia.

 

Po złożeniu zgłoszenia przeprowadzana jest w ciągu 21 dni wizja terenowa w celu oględzin drzew lub krzewów. 

Zgłoszenie nie jest wymagane na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

ZEZWOLENIE

Wniosek posiadacza nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy, o wydanie zezwolenia na ich usunięcie. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem nieruchomości, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. 

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię, nazwisko (nazwę) i adres posiadacza oraz właściciela nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny;

3) zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5) obwód pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pni – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6)  wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy [m2],

7)  miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

8)  rysunek lub mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą prawo budowlane, określające usytuowanie drzew lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9)  projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania (jeśli jest wymagany);

10) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11) pozwolenie na rozbiórkę lub pozwolenie na budowę, jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania takiego pozwolenia i kolidująca z drzewami lub krzewami; (nie dotyczy inwestycji liniowych celu publicznego).

 

Po złożeniu wniosku przeprowadzana jest wizja terenowa w celu oględzin drzew lub krzewów. 

Decyzja zezwalająca na usunięcie wydawana jest nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy od daty otrzymania wymaganych dokumentów. 

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych

 Dokumenty składa się w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter przy wejściu) w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów
Formularze wniosków do pobrania znajdują się na końcu strony.

 

 

Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2.

Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW (plik do pobrania)

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCIĘCIA DRZEW (plik do pobrania)