Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Ogłoszenie o zbieraniu ofert pracy w Punkcie Konsultacyjnym


ostatnai modyfikacja: 17.12.2019
dodane: 17.12.2019

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na stanowisko

psychologa w Punkcie Konsultacyjnym – dla 2 osób

specjalisty ds. uzależnień/terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym – dla 1 osoby

Punkt Konsultacyjny w Łochowie świadczy bezpłatne poradnictwo i konsultacje oraz terapię indywidualną dla osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych. Oferuje wstępną informację i edukację na temat metod, form pomocy, możliwości podjęcia leczenia z uzależnienia, współuzależnienia oraz pomoc dla osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie.

Stanowiska pracy i zakresy zadań:

 • psycholog w wymiarze 20 godzin miesięcznie - porady w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy, inicjowania interwencji w przypadku wystąpienia zjawiska przemocy, udzielania wsparcia i informacji oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych z poradnictwem specjalistycznych, wsparciem psychologicznym;
 • specjalista terapii uzależnień/terapeuta w wymiarze 20 godzin miesięcznie - porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia oraz motywowanie do podjęcia leczenia.

Zatrudnienie i wynagrodzenie:

Zatrudnienie na ww. stanowiskach łączy się z zawarciem umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie). Wynagrodzenie w kwocie 60 zł/h brutto będzie płacone w terminie 7 dni od przedłożenia rachunku.

Wymagania:

Osoby realizujące zadania w Punkcie Konsultacyjnym powinny:

 • posiadać kwalifikacje z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, przeciwdziałania przemocy, pracy socjalnej, resocjalizacji, prawa, psychologii, profilaktyki HIV/AIDS;
 • mieć doświadczenie w pracy w Punkcie Konsultacyjnym;
 • posiadać wykształcenie  wyższe zawodowe;
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • być niekaralnym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • systematycznie poszerzać swoje umiejętności i kompetencje w swojej specjalności;
 • współpracować z Zespołem Interdyscyplinarnym;
 • mieć wysoko rozwiniętą odpowiedzialność, systematyczność, standardy etyczne, umiejętność podejmowania decyzji oraz wykazywać postawę nastawioną na życzliwą pomoc innym ludziom.

Stanowisko pracy:

Ww. stanowiska pracy związane są z bezpośrednim kontaktem z interesantem i bezpośrednimi poradami/konsultacjami/terapią dla osób zgłaszających się do PK. Praca w godzinach popołudniowych.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV);
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz ewentualne kursy i szkolenia;
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie;
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem.

Termin, sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów do dnia 27 grudnia 2019 godz. 16:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Punkt Konsultacyjny” osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty, w terminie do 27 grudnia 2019 roku na podany poniżej adres: Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów (liczy się data stempla pocztowego).

Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Oceny formalnej złożonych dokumentów oraz wyboru kandydatów dokonywać będzie Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie podanym w Zarządzeniu  Nr 31/2019 Burmistrza Łochowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W przypadku dostarczenia niekompletnych danych, w zakresie wymaganym w ogłoszeniu lub nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie www.bip.gminalochow.pl, oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.   

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Miejskim w Łochowie przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Gminy nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.      

Burmistrz Łochowa zastrzega sobie prawo odwołania naboru na stanowisko psychologa/terapeuty ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym bez podania przyczyny.

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych

Oświadczenie o obywatelstwie

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

autor: A.Kordus


przejdź do archiwum wiadomości