Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Nowe stawki opłat za śmieci w 2019 r.


ostatnai modyfikacja: 12.12.2018
dodane: 12.12.2018

W ostatnim czasie obserwujemy coraz więcej medialnych doniesień  o planowanych znaczących podwyżkach opłat za gospodarowanie odpadami w Polsce. Podwyżki dotkną również mieszkańców gminy Łochów.

                Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów zawarta w 2015 roku na okres trzech lat (2016-2018) dobiega końca. W związku z tym już w lipcu 2018 roku został ogłoszony przetarg na usługę odbioru odpadów na rok 2019. Brak stabilizacji na rynku gospodarowania odpadami, zrywanie przez firmy długoterminowych kontraktów, powodują, że okres 12 miesięcy jest bezpieczny i przewidywalny kosztowo.

W postępowaniu przetargowym wpłynęły tylko dwie oferty (na kwotę 4 252 320,00zł/rok oraz 3 654 720,00zł/rok). Najniższa zaoferowana cena ponad dwukrotnie przewyższała ofertę z 2015 roku (1 781 418,96 zł) i oznaczała konieczność pod-niesienia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na 15,00 zł od osoby (przy dotychczasowych 8,00 zł). Przetarg został unieważniony i w październiku ogłoszony kolejny. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13 listopada. Tym razem w postępowaniu złożono trzy oferty (na kwoty: 4 200 000,00 zł/rok, 3 951 600,00 zł/rok i 3 192 439,00 zł/rok), najniższa oferta złożona przez konsorcjum RDF sp. z o.o. z MPK sp. z o.o. z Ostrołęki była o blisko 462 tys zł niższa od najniższej oferty złożonej w pierwszym, unieważnionym przetargu.

Najniższa oferta z drugiego przetargu przewyższa blisko 80% wartość oferty z roku 2015. Powoduje to konieczność podniesienia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi na 13,00 zł od osoby. Rada Miejska zdecydowała o utrzymaniu zniżek dla rodzin wielodzietnych (posiadających Karty Dużej Rodziny), dla których opłata miesięczna wyniesie 10,00 zł od osoby.

Ogłoszenie drugiego przetargu okazało się celowe, ponieważ stawka wynikająca z pierwszego unieważnionego przetargu za odpady segregowane byłaby wyższa o 2 zł miesięcznie od jednej osoby. Oszczędność ta jest podyktowana zmianami w systemie, które zostaną wprowadzone od 2019 roku:

 

Ogłoszenie kolejnego, trzeciego przetargu bez znaczących zmian w systemie gospodarki odpadami byłoby ryzykowane i błędne (nie gwarantuje uzyskania korzystniejszych ofert, a przy tym wystąpiłoby zagrożenie przerwy w odbiorze odpadów). Z kolei zminimalizowanie zakresu świadczenia usług (co bez wątpienia wpływa na cenę) poprzez np. zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych, byłoby nieakceptowalne przez mieszkańców. 

                Ustalone stawki pokrywają pełny koszt odbioru odpadów, ponieważ z ustawy wynika zakaz osiągania dochodów ale również dopłat ze strony gmin. Należy podkreślić, że na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów mają wpływ głównie:

•  rosnąca ilość wytworzonych odpadów;

• ceny przyjęcia odpadów do RIPOK-ów (do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych firmy są ustawowo zobowiązane wozić odpady zmieszane oraz bioodpady poza tym do RIPOK-ów wożone są także odpady z cmentarzy, targowisk oraz wielkogabarytowe)); 

• koszty transportu odpadów –odpady z terenu gminy Łochów trafiają do: Woli Suchożebrskiej, Ostrołęki i Ostrowi Mazowieckiej, średnio pokonują 60-70 km (a nie jak do 2013 roku, kiedy były transportowane do Łojewa około 15 km).

                Biorąc pod uwagę sytuację na rynku odpadowym w Polsce oraz w województwie mazowieckim podwyżki rozpoczęły się we wszystkich gminach gdzie aktualnie rozstrzygane są przetargi. Na poziomie krajowym problem został zauważony i trwają prace nad zmianami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podkreślić jednak należy, że zarządcy RIPOK-ów to podmioty działające rynkowo, mający zapewniony dopływ strumienia odpadów taki, który praktycznie wyklucza konkurencję i powoduje dyktat cenowy, na który firmy wożące odpady ani gminy nie mają wpływu.  

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości