Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na stanowisko pomoc opiekuna świetlicy.


ostatnai modyfikacja: 03.09.2019
dodane: 02.09.2019

1. Wymiar czasu pracy: maksymalnie 24 h/miesiąc

- początek zajęć w świetlicach w dni robocze nie wcześniej jak o godz. 16:00

- wskazane aby zajęcia raz w miesiącu odbywały się w soboty, godz. dowolne

2. Miejsce wykonywania pracy: świetlice w miejscowościach: Barchów, Budziska, Brzuza, Kaliska, Łazy, Łochów, Ogrodniki i wszystkie placówki oświatowe zarządzane przez Gminę Łochów, tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łochowie im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z w Ostrówku.

3. Rodzaj umowy: umowa zlecenie.

4. Wynagrodzenie: w kwocie 30 zł/h będzie płacone w terminie 7 dni od przedłożenia rachunku przez opiekuna świetlicy.

5. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie minimum średnie;
 5. nieposzlakowana opinia.

6. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydatów:

 1. wysoka kultura osobista;
 2. komunikatywność;
 3. umiejętności organizacyjne;
 4. umiejętności plastyczne, muzyczne;
 5. umiejętności z zakresu kultury fizycznej i sportu;
 6. kreatywność, samodzielność;

7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Współpraca i wspieranie opiekuna świetlicy w planowaniu, organizacji i realizacji zajęć kulturalno-oświatowych z dziećmi  i młodzieżą;
 2. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 3. zaopatrzenie i organizacja dożywiania;
 4. dbałość o powierzone mienie;

8. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz ewentualne kursy i szkolenia,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem

9. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin składania dokumentów: do 2019-09-10 godz. 16:00.
 2. Sposób złożenia dokumentów: Dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór kandydatów na stanowisko opiekuna świetlicy wiejskiej”. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia, a następnie po upływie 7 dni będzie można je odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Łochowie.
 3. Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.

10. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

 1. Ocena formalna złożonych dokumentów.  Oceny dokonywać będzie Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie podanym w Zarządzeniu  Nr 31/2019 Burmistrza Łochowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.
 3. Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie www.bip.gminalochow.pl, oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.       
 4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Miejskim w Łochowie przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Gminy nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.      
 5. Burmistrz Łochowa zastrzega sobie prawo odwołania naboru na stanowisko opiekuna świetlicy wiejskiej bez podania przyczyny.

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych

Oświadczenie o obywatelstwie

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości